Widget HTML #1

Contoh SURAT PERMOHONAN RUMAH DHUAFA 2018


                                                                                                                    Cot Mane, 4 Janari 2018
Nomor      :Istimewa/2018
Lampiran  : 1 (satu) Eks                                                                             Kepada Yth,
Hal           : Permohonan Bantuan Rumah Layak Huni                             Bapak Gubernur Aceh

                                                                                                                    Di_
                                                                                                                    Banda Aceh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                            : HAMDAN
Tempat/tanggal lahir    : Cot Mane/ 01-01-1950
Pekerjaan                     : Petani/Pekebun
Jenis kelamin               : Perempuan
Alamat                         : Dusun Mane RayaGampong Cot Mane Kecamatan Gandapura Kabupaten                                             Bireuen
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, agar sudi kiranya memberikan bantuan 1 (satu) unit Rumah Layak Huni kepada saya untuk dapat ditempati bersama keluarga. Adapun saya merupakan salah satu Keluarga Kurang Mampu di Gampong Cot Mane Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.

Sebagai pertimbangan Bapak,bersama ini turut saya lampirkan:

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Keuchik
3. Rekomendasi Keuchik Gampong
4. Rekomendasi Camat Gandapura
5. Foto Copy  Kartu Keluarga (KK)
6. Foto Copy  Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
8. Foto Kondisi Rumah Saat Ini

Demikianlah permohonan ini kami ajukan kepada Bapak, besar harapan kami semoga terkabul hendaknya. Atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.
                                                                                                        Wassalam,
                                                                                                                                Pemohon


                                                                                                                      (HAMDAN ARAHMAN)